Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Postup přihlašování ke státní závěrečné zkoušce v bakalářském studijním programu – plán E

Související stránky

Obsah státní závěrečné zkoušky

Povinnými částmi státní závěrečné zkoušky jsou

 • obhajoba bakalářské práce,
 • státní zkouška ze studijního oboru.

Obhajoba bakalářské práce

 • Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce - Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována."
 • Poté si student v InSISu  zapíše obhajobu bakalářské práce. Obhajoby bakalářských prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_B v rámci „Moje studium - Portál studenta - Mimosemestrální kurzy".
 • V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry spravující příslušnou obhajobu (v případě více kateder na katedře, na které působí vedoucí práce), vytištěnou bakalářskou práci v počtu výtisků stanovených katedrou. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení bakalářské práce do databáze kvalifikačních prací (viz předchozí bod).
 • Dle dispozic katedry spravující obhajoby se student sám, resp. prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSISu přihlásí na konkrétní termín obhajoby bakalářské práce vypsaný katedrou, na které odevzdal bakalářskou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).
Studijní obor  Katedra spravující obhajoby
 Bankovnictví a pojišťovnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra měnové teorie a politiky
 Finance Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Katedra financí a oceňování podniku
Katedra měnové teorie a politiky
Katedra veřejných financí
 Účetnictví a finanční řízení podniku Katedra finančního účetnictví a auditingu
Katedra manažerského účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku
 Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání Katedra diaktiky ekonomických předmětů
 Zdanění a daňová politika Katedra veřejných financí

 Státní zkouška ze studijního oboru

 • Student, který splní všechny podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce (získá 174 kreditů ve struktuře předepsané studijním plánem; student musí mít v dané chvíli všechny známky zaneseny v InSISu, pokud tomu tak u posledních zkoušek není, musí požádat zkoušejícího, aby tak učinil), požádá formou elektronické žádosti v InSISu studijní referentku o potvrzení splnění těchto podmínek, v předmětu žádosti uvede "Uzavření indexu".
 • Poté, co mu studijní referentka elektronicky potvrdí splnění podmínek, zapíše si státní zkoušku ze studijního oboru, která je vypsaná jako mimosemestrální kurz v rámci „Moje studium - Portál studenta - Mimosemestrální kurzy". Předmět musí být zapsán v tom semestru, ve kterém z nich bude student skládat zkoušku!
Studijní obor Název státnicového předmětu a OKRUHY ke státní bakalářské zkoušce Katedra spravující SZZ Garant předmětu
Bankovnictví a pojišťovnictví BAP Bankovnictví a pojišťovnictví KBP, KMTP doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Finance FIN Finance KBP, KFOP,KMTP, KVF prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Účetnictví a finanční řízení podniku UFR Účetnictví a finanční řízení podniku KFUA, KFOP, KMU prof. Ing. Libuše Mullerová, CSc.
Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání ZUP Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání KDEP prof. Ing. Bohumil Král, CSc.
Zdanění a daňová politika ZDP Zdanění a daňová politika KVF prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
 • Státní bakalářskou zkoušku skládá student na katedře, na které zpracoval bakalářskou práci.
 • Dle dispozic katedry vypisující státní zkoušky se student sám, resp. prostřednictvím sekretářky katedry (postup určují katedry), v InSISu přihlásí na konkrétní termín zkoušky vypsaný katedrou, na které zpracoval bakalářskou práci (katedra je oprávněna určit termíny, na které se student může hlásit).
 • Přiřazení jednotlivých studentů ke zkušebním komisím zveřejní katedra nejpozději tři dny před konáním státní zkoušky.
 • Obsah státní zkoušky z oboru určují státnicové okruhy.